Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU HIGHTECHBLOG.PL

z dnia 10.06.2019

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego pod nazwą „hightechblog.pl”, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.hightechblog.pl oraz w ramach zewnętrznych usług technologicznych umożliwiających korzystanie z jego infrastruktury, zwanego dalej „Serwisem”. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.hightechblog.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami, w tym z wszelkimi dodatkowymi platformami skupionymi w ramach Serwisu, korzystających z jego nazwy rynkowej, w szczególności: hightechblog i innymi.
 3. „Administratorem Serwisu” (zwanym dalej również „Administratorem”) Inpli sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: Żeńców 30, 30-734 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699062, NIP: 6772426185, kapitał zakładowy 10 0000 zł w całości wpłacony.
 4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu oraz korzystająca z danych i przetwarzająca dane znajdujące się w Serwisie.
 5. „Użytkownikiem Zarejestrowanym” jest osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała konto bezpośrednio w Serwisie lub w ramach zewnętrznych usług technologicznych umożliwiających korzystanie z infrastruktury Serwisu (np. Disqus, Facebook, WordPress, itp.). Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.
 8. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 9. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Administratora.
 10. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby Administratora.
 11. Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem: www.hightechblog.pl/regulamin

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) z podłączeniem do Internetu, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
 3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus, WordPress, Facebook, konto e-mail).
 4. Serwis może wyświetlać reklamy. Dostęp do niektórych treści Serwisu może zostać uzależniony od konieczności wyświetlenia określonych treści nadawców reklamowych.

3. Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawa autorskiego, w szczególności w zakresie: artykułów, zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Administratorowi lub/i twórcom poszczególnych utworów, z których korzystania uprawniony jest Administrator.
 2. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie oraz przetwarzanie treści Serwisu bez wyraźnej zgody Administratora – wyrażonej z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Administrator wyraża zgodę na umieszczanie przez Użytkowników na stronach internetowych i portalach społecznościowych innych niż Serwis odesłań bezpośrednio do treści znajdujących się w Serwisie (linkowanie).
 3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform Serwisu oświadcza, że posiada prawo do korzystania w taki sposób z treści publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do rozpowszechniania tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie naruszenia przez niego praw osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich w związku z publikacją treści w Serwisie. Administratorowi przysługuje regres do Użytkownika, w przypadku gdyby zachowanie Użytkownika doprowadziło do odpowiedzialności Administratora.
 5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem do korzystania. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Korzystający nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.
 2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w Serwisie lub też w chwili publikacji pierwszej treści (np. komentarza) przy użyciu konta założonego w odrębnej usłudze społecznościowej (np. Disqus, Facebook, WordPress) zintegrowanej z infrastrukturą techniczną Serwisu. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.
 3. Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna, jeżeli po zweryfikowaniu swojej tożsamości reprezentuje stanowisko któregoś z podmiotów gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w dyskusji.
 4. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 6. Administrator zastrzega możliwość udostępnienia Użytkownikom Zarejestrowanym dodatkowych funkcjonalności Serwisu, tj. w szczególności prawa do tworzenia autorskich treści w zakresie artykułów w ramach odpowiednich działów Serwisu, jak również uczestnictwa w dyskusji za pośrednictwem systemu komentarzy pod treściami publikowanymi w Serwisie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do umożliwienia pozostawienia komentarzy pod treściami publikowanymi w Serwisie wyłącznie Użytkownikom Zarejestrowanym.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości, treści noszące znamiona reklamy lub/i kryptoreklamy, treści narażające Administratora na odpowiedzialność cywilną lub karna (w tym w szczególności w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności). oraz inne treści, które Administrator w swojej ocenie uzna za niestosowne lub/i nieodpowiadające profilowi Serwisu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy będą łamali postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności w sytuacji zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt 10 powyżej, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.
 12. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.
 13. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 10 i 11 niniejszego działu wedle własnego uznania i bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

5. Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na publiczne emitowanie udostępnionych przez niego danych w ramach utworzenia tzw. profilu użytkownika.
 3. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.
 4. Użytkownik Zarejestrowany, o ile nie dokonał tego we własnym zakresie, wyraża zgodę na równoczesne utworzenie przy pomocy podanych przez siebie danych konta w społecznościowych usługach niezbędnych do korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Serwisem usługi.
 8. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 10. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.
 11. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.
 12. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej

6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści bądź profili Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego Publikacji w Serwisie.
 2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 10.07.2019 roku.
 3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.