RODO

INFORMACJA RODO

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inpli sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: Żeńców 30, 30-734 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699062, NIP: 6772426185 (dalej: „Administrator”)
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby przedsiębiorstwa wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hightechblog.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z podanymi przez Pana/Panią do wiadomości Administratora danymi osobowymi, na podstawie udzielonej zgody do ich przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, jak również nieograniczony krąg osób trzecich – użytkowników stron internetowych administrowanych przez Administratora.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim otrzymał dane osobowe:
  • od przedsiębiorstwa, w którym Pani/Pan pracuje lub na którego rzecz Pani/Pan działa,
  • bezpośrednio od Pana/Pani,
  • udostępniane przez źródła publicznie dostępne tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS),
 6. Administrator nie przetwarza Pani/Pana szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, o których mowa w artykule 9 i 10 RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administrtora.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
 1. Z praw wskazanych w pkt 9 powyżej można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@hightechblog.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej.